Udvalgte projekter

Oplevelseslitteratur

”Fælles for paraplybegrebet oplevelseslitteratur er formidling med fokus på oplevelse. Der er tale om formidling af primært kvalitativ skønlitteratur, som har et fortolkningsrum. Man kan tale om forskellige former for demokratisk litteraturformidling forstået på den måde, at det er vores umiddelbare og personlige identifikation med tekstens fortælling og den sanselige oplevelse af litteraturen, i selve teksten og/eller i formidlingen af denne, der er central. Det betyder, at alle kan være med; man behøver ingen akademiske eller andre forudsætninger. Oplevelseslitteratur rummer følgende:

  • Litterære udstillinger […]
  • Shared Reading-læsegrupper […]
  • Digitale værker […]
  • Litteraturen i kroppen-aktiviteter […]

Fælles for [oplevelseslitteraturens underkategorier] er, at det på forskellig vis er relevant at undersøge den kropslige respons, som litteraturen fremkalder herunder følelsesmæssige og kognitive reaktioner. […] Fælles [er også] den umiddelbare og personlige tilgang i kombination med den oplevelsesorienterede og demokratiske tilgang til litteraturformidling, der har som formål at fremme litteraturglæde ikke mindst for ikke læsevante og biblioteksfremmede målgrupper. Man kan arbejde med oplevelseslitteratur og brugergrupper ved dels at lade brugerne opleve skønlitteraturen, dels at lade brugerne producere værker og oplevelser for andre brugere gennem litterære samskabelsesaktiviteter.”

Fra kapitlet ”Litteraturformidling – fra opbevaring til oplevelseslitteratur” af Cecilie Ruby Tolstrup (tidl. Laskie), Hans Reitzels Forlag: 2017

Storytelling & Building Teams – foredrag med Bo Tolstrup og Cecilie Ruby Tolstrup

Litterær samskabelse

Case: Lyrikporten – litterært makerspace (2016)

Ny Læring på Litteraturportalen © 2016 Silkeborg Bibliotekerne, Herning Bibliotekerne, Aarhus Kommunes Biblioteker og Gyldendal Uddannelse

Ide, projektledelse, læremiddeldesign og forfatter: Cecilie Ruby Tolstrup (tidl. Laskie)

Videoen stammer fra forløbet Lyrikporten – litterær samskabelse. Se mere her.

Læs mere om Gyldendal Uddannelses Lyrikporten her.

Litterære udstillinger

Case: Hybrider og klassikere – litterære udstillinger (2016)

Ny Læring på Litteraturportalen © 2016 Silkeborg Bibliotekerne, Herning Bibliotekerne, Aarhus Kommunes Biblioteker og Gyldendal Uddannelse

Ide, projektledelse, læremiddeldesign og forfatter: Cecilie Ruby Tolstrup (tidl. Laskie)

Videoen stammer fra forløbet Hybrider og klassikere – litterære udstillinger. Se mere her.

Shared reading

Case: Sproguniverser – litteraturens rolle når ord fattes (2017)

 

Sproguniverser – litteraturens rolle når ord fattes © 2017 Silkeborg Bibliotekerne og Herning Bibliotekerne

Ide, projektledelse, læremiddeldesign, redaktør og forfatter: Cecilie Ruby Tolstrup (tidl. Laskie)

Projektet udviklede litteraturformidling med metoden shared reading og oplevelsesorienterede e-læringsobjekter for danskere med anden etnisk baggrund. Derudover evalueringsdesign til måling af oplevelse og læring i samarbejde med Københavns Universitet.

Sproguniverser med shared reading er det oplevelses- og læringsforløb, som er udsprunget af
udviklingsprojektet Sproguniverser – litteraturens rolle, når ord fattes. Se mere her.

 

Digitale værker

Case: Kanonforfattere i ny form – SMS-litteratur (2016)

Ny Læring på Litteraturportalen © 2016 Silkeborg Bibliotekerne, Herning Bibliotekerne, Aarhus Kommunes Biblioteker og Gyldendal Uddannelse

Ide, projektledelse, læremiddeldesign og forfatter: Cecilie Ruby Tolstrup (tidl. Laskie)

Web-app’en Moby blev udviklet af SMS-press til og sammen med Ny Læring på Litteraturportalen og forløbene Kanonforfattere i ny form – SMS-litteratur og Litteratur uden omslag – Digitale værker. Se mere her.

Læs mere om SMSpress

Litteraturen i kroppen

Case: Litteraturen i kroppen 

Foto: Klaus Michael Jensen

Litteraturen i kroppen © 2019 Silkeborg Gymnasium

 

Ide og projektledelse: Cecilie Ruby Tolstrup (tidl. Laskie)

Billederne stammer fra projektet Litteraturen i kroppen. Se publicering af videomateriale her.

”Litteraturen i kroppen-aktiviteter [er aktiviteter], hvor man metodisk arbejder med at kropsliggøre og levendegøre skønlitteratur. Det gør man ved som formidler at arbejde med fx teaterpædagogiske eller dramaturgiske greb. Her bruger både formidler og deltager kroppen til at udtrykke litteraturen: Kroppen er det primære arbejdsredskab. Artefakter og ord mv. kan indgå, men behøver det ikke.”

Fra kapitlet ”Fra litteraturformidling til oplevelseslitteratur” af Cecilie Ruby Tolstrup (tidl. Laskie) i bogen Biblioteksdidaktik, Hans Reitzels Forlag: 2017

Biblioteksdidaktik

Case: Biblioteksdidaktik 

Akademiforløb i biblioteksdidaktik © 2018 Gentofte, Herning, Odense, Roskilde, Vejle og Aalborg Centralbiblioteker

Ide, projektledelse, design og forfatter: Cecilie Ruby Tolstrup (tidl. Laskie)

NB: Udviklingsprojektet blev støttet af Slots- og Kulturstyrelsens overbygningspulje.

Centralbibliotekernes forløb i biblioteksdidaktik er en flex-uddannelse med både online-moduler, tilstedeværelse og case-arbejde. Min rolle var at designe og udviklingslede uddannelsen m.v. Deruover er jeg redaktør af og en af forfatterne til forløbets grundbog Biblioteksdidaktik.

Med grundbogen Biblioteksdidaktik (Hans Reitzels Forlag, 2017) og forløbet i biblioteksdidaktik (centralbibliotekerne, 2018) søger vi at rumme og kortlægge biblioteksverdenens kompleksitet og særegenhed. Netop derfor er det en biblioteksdidaktik. Vi arbejder med en fælles faglig identitet på tværs af funktioner, teams og biblioteksformidlere landet over og kobler tradition (bibliotekshistorie) og trends (udviklingsprojekter fra hele landet) dvs. peger på fremtidens biblioteksformidler med udgangspunkt i, hvad biblioteket er udsprunget af.

Vi kortlægger de roller, som biblioteksformidleren træder ind i, når hun/han skal løfte opgaver af pædagogisk art i mødet med brugerne fx som vejleder, oplægsholder, kursus/workshop-instruktør, facilitator, procesleder, læsegruppeleder, moderator mv. Og hvordan man kan arbejde med kompetenceudvikling ift. til nye roller og forskellige opgaver i planlægning-, afviklings- og evalueringsfaserne.

Fakta – de fire F’er

  • Fagområder: biblioteksforståelse, oplevelseslitteratur, samskabelse, biblioteksrummet, digital dannelse og vejledning.
  • Fagundervisere: professor Linda L. Andersen, RUC, universitetslektor Lennart Björneborn, IVA/KU, universitetslektor Rune Eriksson, IVA/KU, universitetslektor Jens Jørgen Hansen, SDU, universitetslektor Henrik Jochumsen, IVA/KU,  universitetslektor Christian T. Lystbæk, AU, universitetslektor Jesper Tække, AU, og fagkonsulent og projektleder Cecilie Ruby Tolstrup (tidl. Laskie). Næsten alle underviserne er også forfattere til Biblioteksdidaktik.
  • Fagkonsulent og projektleder/udviklingsleder: Cecilie Ruby Tolstrup (tidl. Laskie)
  • Forlag: Hans Reitzels Forlag

 

Ny læring

Case: Ny Læring på Litteraturportalen (2016)

Ny Læring på Litteraturportalen © 2016 Silkeborg Bibliotekerne, Herning Bibliotekerne, Aarhus Kommunes Biblioteker og Gyldendal Uddannelse.

Ide, projektledelse, læremiddeldesign og forfatter: Cecilie Ruby Tolstrup (tidl. Laskie)

Videoen er sitets intro-video til de otte cross-overforløb for lærere og biblioteksformidlere. Se mere her.

 


Case: Krop & Kultur (2010)

Foto: Langkær STX, HF og IB World School

Ide og projektledelse: Cecilie Ruby Tolstrup (tidl. Laskie)

I 2010 designede, projektledede og evaluerede jeg et intro-forløb, hvor alle 1. HF-klasser blev undervist uden for klasselokalet og skolen i alle deres fag på tværs af klasser, og hvor jeg arbejdede med forskellige faggrupper ud fra en række benspænd, der udfordrede os fagdidaktisk. Forløbet blev efterfølgende sat i drift som del af HF’ernes undervisning i intro-forløbet på Langkær STX, HF og IB World School.

Det fælles tema var “Krop & Kultur”, som spejler ideen bag forløbet, der var at gøre undervisningen fysisk, arbejde med teambuilding-øvelser og at tage udgangspunkt i de mange forskellige kulturer, som er repræsenteret på skolen, bl.a. gennem mad fra hele verden.