Kursusbeskrivelser

 

Det er muligt at bestille skræddersyede kompetenceudviklingsforløb, kurser og oplæg direkte fra CecilieLaskie.dk.

Det er også muligt at hyre os ind til rådgivning eller til delopgaver ifm. forløb eller kurser, som udvikles internt i jeres organisation af teamledere, HR eller lign. Vi arbejder med både tilpasningsorienterede læreprocesser (tilpasning af praksis) og udviklingsorienterede læreprocesser (fornyelse af praksis).

 

Fælles fortælling, fælles identitet 

Vi former vores identitet og bygger fællesskaber gennem hinandens fortællinger. Og vi kan forme en forening, organisation, projekt eller virksomhed gennem de fortællinger, vi skaber om os selv, vores kollegaer, ledelse og arbejdsplads – på godt og ondt.

CecilieLaskie.dk har konceptudviklet et kursusforløb i organisatorisk udvikling, hvor vi med afsæt i danske traditioner helt tilbage fra middelalderen formidler, procesleder og sætter rammerne for, hvordan I som virksomhed eller organisation kan skabe en fælles grundfortælling.

Vi arbejder både med visionshistorier og de lokale historier. De lokale fortællinger spejler den store fortællings værdier, men oversat til lokale kontekster fx forskellige afdelinger. Med fortællingerne reducerer vi den komplekse organisation ved at konkretisere gennem historier, og I finder frem til jeres fælles sandhed. Glæd jer til et kursus, hvor I gennem:

 • Veloplagte og let tilgængelige oplæg bliver præsenteret for den teoretiske baggrund, og hvordan I kan bruge teorien som redskaber direkte ind i jeres fælles arbejdshverdag.
 • Forskellige storytelling-workshops lærer hinanden at kende på nye måder, når I mødes i litterære oplevelser og deler jeres historier.
 • Forskellige storytelling-workshops skaber nye historier sammen eller blot får en anderledes oplevelse ved at lytte til og se andres historier udfolde sig.
 • Et kursusforløb i trygge rammer har en udviklende oplevelse sammen, hvor alle kan være med, og hvor grundantagelser udfordres positivt, uden at private grænser overtrædes.
 • Et veltilrettelagt kursusforløb vender tilbage til arbejdshverdagen med nye redskaber og en fælles grundfortælling. Et sundt og solidt udgangspunkt for udvikling og organisatorisk læring.

Kurset kan afholdes hos jer, eller vi kan stå for at arrangere gourmetmåltider og rum i skønne omgivelser.

Instruktører: Cecilie Laskie eventuelt sammen med en eller flere konsulenter, afhængigt af deltagerantal.

 

 

Forandring i og med ledelsen

Hos CecilieLaskie.dk ved vi, at organisatorisk forandring og udvikling er en svær størrelse, hvis ikke man i et ledelsesteam ved, hvem man er, og hvad man tror på – hver for sig og sammen. Vi ved også, at en gang imellem kræver forandring, at man begynder med at skabe rum til fordybelse i en hæsblæsende hverdag.

Derfor har vi udviklet workshoppen Forandring i og med ledelse, hvor I som ledelsesteam får rum og trygge rammer til at se jer selv og hverdagen oppefra.

Vi zoomer ind på udviklingsledelse af teams, afdelinger m.v. og arbejder med udvikling af og tydelighed ift. formål, opgaver og rammer. Derudover får I mulighed for at reflektere over, hvem I er som ledere – og hvem I gerne vil være – med afsæt i shared reading.

Workshoppen tager afsæt i konkrete cases fra jeres arbejdsplads, og derfor er det vigtigt, at vi før workshoppen laver grundig research og er i god dialog, så vi kan designe workshoppen efter jeres lokale virkelighed.

I får en workshop, hvor I:

 • Får ny indsigt i jer selv og hinanden som ledere med afsæt i shared reading.
 • Bliver inspireret og får gode redskaber til bedre kommunikation.
 • Går hjem med input til udvikling af jeres organisation.
 • Bliver introduceret til den diddaktiske planlægningsmodel FIMME, som hjælper jer til at klargøre jeres mål og vejen derhen i tæt samarbejde med jeres medarbejdere og hinanden.
 • Går fra workshoppen med en konkret, individuel plan for den videre proces.

Workshoppen kan afholdes hos jer, eller vi kan stå for at arrangere gourmetmåltider og rum i skønne omgivelser.

Instruktør: Cecilie Laskie.

 

Arbejdspres & livsbalance 

Vi kender det allesammen: Negativ konkurrence, for stort præstationspres og dårlig stemning eller oplevelser fra arbejdsdagen kan komme til at fylde for meget i privatlivet, hvor vi gerne skulle koble fra og lade op. Vi kender allesammen i perioder at miste livsbalancen.

På temadagen Arbejdspres & livsbalance udvikler vi sammen redskaber til arbejdssituationer, hvor I føler jer pressede, og vi arbejder med overgangen fra arbejdsliv til privatliv.

Temadagen tager udgangspunkt i konkrete cases fra jeres arbejdsplads, og derfor er det vigtigt, at vi før temadagen laver grundig research og er i god dialog, så vi kan designe dagen efter jeres lokale virkelighed.

Vi arbejder ud fra teoretisk og erfaringsbaseret viden, og temadagen er krydret med både oplæg, øvelser og dialog. Det er vores mål med dagen at give alle deltagere en oplevelse af personalepleje, hvor fokus er på jer og jeres behov. I får en temadag, hvor I:

 • Gennem helt korte oplæg får præsenteret eller uddybet forskellige mentale modeller.
 • Kommer i dybden med arbejdssituationer, hvor I føler jer pressede.
 • Udvikler gode redskaber og rutiner på netop jeres arbejdsplads til den daglige overgang fra arbejdsliv til privatliv.
 • Bliver inspireret til transformative dialoger og kollegial sparring med afsæt i shared reading.
 • Får mulighed for individuelt designede podcasts til personlig udvikling – hvis I har lyst til det.

Temadagen kan udvides til flere dage fx som internat, hvor vi arrangerer gourmetmåltider og rum i skønne omgivelser.

Instruktører: Cecilie Laskie og Bo Tolstrup.

 

Bliv shared reading-læsegruppeleder

I middelalderen samledes vi omkring landsbyens bål og skabte en fælles identitet og forståelse gennem mundtlige overleveringer. Siden blev den trykte tekst vores foretrukne medie. I dag spiller de digitale medieplatforme en central rolle i vores historie om os selv.

Måske er det den digitale distance, som gør, at der netop nu er så stor efterspørgsel efter shared reading-grupper: at vende tilbage til den mundtlige fortælling, at samles fysisk, lytte til oplæsning og få del i litteraturens og hinandens historier i fællesskab.

Shared reading (udviklet af The reader organisation, Liverpool) er en læsegruppeform, alle kan deltage i: ingen forberedelse, små grupper og en læsegruppeleder, der vælger og forbereder tekster og ikke giver endegyldige svar, men læser op og guider deltagernes dialog.

På dette todages-kursus sætter vi lys på shared reading som metode, og du bliver på kurset uddannet til shared reading-læsegruppeleder.

På kursusdagene vil du:

 • Prøve kræfter med at være læsegruppedeltager.
 • Arbejde med øvelser, som træner dig til selv at træde ind i rollen som læsegruppeleder.
 • Opleve kvalitetslitteratur og dialog i fællesskab i en tryg og inspirerende ramme.
 • Opleve en anderledes form for teambuilding-aktivitet: litterær teambuilding.
 • Blive uddannet som shared reading-læsegruppeleder, kvalificeret og motiveret til at starte grupper op umiddelbart efter kurset.

Kurset forløber over to dage, og der er plads til otte deltagere. Det giver gruppen intimitet og rigtigt gode muligheder for individuel vejledning og sparring.

Kurset kan afholdes hos jer, eller vi kan stå for at arrangere gourmetmåltider og rum i skønne omgivelser.

Instruktør: Cecilie Laskie.

 

NB:

Der er mulighed for at arrangere en tredje kursusdag, hvor vi går i dybden med oplæsning, spørgeteknikker, gruppedynamikker, procesledelse, særlige målgrupper eller tekstvalg- og forberedelse. Kursusdagen afholdes, når deltagerne har afprøvet shared reading-metoden i praksis med egne læsegrupper.

Vi tilbyder også individuel supervision.

 

Christina Wilther Kaagard beskrev shared reading sådan her i sin klumme i Herning Folkeblad, 2017:

Cecilie Laskie som uddannede mig til Shared Reading læsegruppeleder, indledte kurset med at fortælle, at med Shared Reading havde hun lært fremmede bedre at kende på en time end kollegaer, som hun havde arbejdet sammen med i 15 år. Og jeg, som har arvet min fars skepsis, tænkte i mit stille sind, mon ikke dette er et tilfælde af ’overdrivelse fremmer forståelsen’. Men kvinden havde ret. Så til min omgangskreds og familie, kan jeg nu med sikker stemme svare: ‘At relationen til sine medmennesker ikke kun kan vejes i længden af et bekendtskab’ og ’At kunne bruge litteraturen til at røre andre mennesker, føles for mig, meget meningsfyldt’.”

 

Synergidage – samarbejde på tværs af faggrænser

Der er ingen tvivl om, at nogle af de bedste innovative projekter udspringer af samarbejder på tværs af faggrænser, netop fordi vi i mødet med en anden faglighed bliver udfordret til at tænke anderledes: tænke ud af boksen.

CecilieLaskie.dk har udviklet et kursusforløb, hvor vi skaber et solidt udgangspunkt for tværfaglige samarbejder på teamplan, organisatorisk plan eller tværorganisatorisk plan.

Vi arbejder ud fra en teoretisk og erfaringsbaseret viden om, at når I som fagpersoner møder og skal arbejde ind i en anden faglighed og kultur, bliver I udfordret positivt til at italesætte jeres egne kompetencer og at invitere andre faggruppers kompetencer ind i jeres verden.

Det kan skabe en fantastisk synergieffekt, hvor 2+2=5. Men tit opstår synergi ikke af sig selv og i værste fald kan der istedet opstå uenighed og fagprotektionisme. Derfor har vi designet et kursusforløb, hvor vi procesleder opstarten og sikrer, at I:

 • Sammen udvikler en fælles plan for jeres samarbejde med input fra instruktører, der forstår at få fagligheder til at spille sammen uden at gå på kompromis med særfaglig kvalitet og stolthed, tværtimod.
 • Får indsigt i og forståelse for hinandens fagligheder med fokus på det fælles samarbejde.
 • Opnår målgruppekendskab, hvis eksterne målgrupper er del af samarbejdet.
 • Opnår forståelse for vigtigheden af at tale et fælles sprog og har en fælles forståelse af det samarbejde, I står foran.
 • Tager hjem med endnu mere lyst til at indgå i samarbejdet sammen jeres nye kollegaer.

Forløbet kan bestå af en eller to kursusdage med opsamling som opstart på et tværorganisatorisk samarbejde. Det kan afholdes hos jer, eller vi kan stå for at arrangere gourmetmåltider og rum i skønne omgivelser.

Instruktører: Cecilie Laskie eventuelt sammen med en eller flere konsulenter, afhængigt af deltagerantal.

Videndeling der virker 

Ordet “læring” leder tanken hen på skoler, uddannelser og kurser. Men læring sker hele tiden, alle vegne – ikke mindst internt i den enkelte organisation. Gør den ikke?

Det ved vi i CecilieLaskie.dk, at den gør. Vi ved også, at god organisatorisk læring fra kollega til kollega ikke sker af sig selv. Derfor har vi udviklet et forløb, hvor vi rådgiver ifm. design af interne, organisatoriske læreprocesser, og hvor vi superviserer og kvalitetsikrer.

Kollega-til-kollega-læring er et vandløb, som udspringer fra en kilde. Vandløbet forgrener sig og skaber nye kilder, der forgrener sig, og skaber… Men hvis vandet ikke ledes i den rigtige retning på den rigtige måde, tørrer kilden ud. Det kan i værste fald skabe frustration istedet for den intenderede læring, som både ledelse og medarbejdere ønsker. Derfor tilbyder vi:

 • Rådgivning ifm. design af læreprocesser: sidemandsoplæring, intern videndeling, interne kurser, mentorordninger og lign. i planlægningsfasen.
 • Supervision af læreprocesserne i afviklingsfasen.
 • Evaluering af læreprocesserne i slutfasen og undervejs i forløbet. Evalueringer designes i tæt samarbejde med medarbejdere og ledelse, så vi sikrer, at de giver mening og opfattes som et brugbart redskab af alle.
 • Kvalitetssikring og udvikling: at I som organisation og kollegaer oplever glæden ved at dele jeres viden med hinanden og løfte hinanden rent fagligt samtidig med, at I er trygge i formidlingssituationen, og i at processen leder til et læringsudbytte.
 • Mulighed for at understøtte læreprocessen med læringsmateriale, som både kan være analogt og digitalt fx tekstmateriale eller videobaseret formidling m.v.

Forløbet tager udganspunkt i den enkelte organisations behov.

Instruktører: Cecilie Laskie eventuelt sammen med en eller flere  konsulenter, afhængigt af deltagerantal.